Hva vil vi?

Dagsavisen 24.11.2022 med 50 års tilbakeblikk til Arbeiderbladet 24.11.1972. Planer og tanker har vi, det er sammenhengen og gjennomføringen av dem det oftest skorter på.

18.03.2023: Sidene er under oppbygging og foreløpig mangler en del akkurat her. Men det legges etter hvert ut endel mer om våre visjoner, tanker og forslag som alternativ til Bane NORs løsning for utvidelse av jernbanekapasiteten ut av Oslo østover basert på Brynsbakken-prosjektet.

Düsseldorf: A dream come true

Dette er en internasjonal trend i urbanisering - gjenvinn arealer fra åpne samferdselsårer. 

Argumenter for tunnel

Her bygges det opp en base med samling av argumenter som støtter opp om at en tunnel-løsning under Gamle Oslo vil tvinge seg fram før eller seinere. Og vi vil helst ha den "før", så vi slipper både å rive Hylla, ha et anleggsområde mellom Vålerenga og Kværnerbyen i mange år til ingen nytte, og å forverre levekårene til folk langs jernbanesporet gjennom bydelen. 


Foreløpig vises det til notatet 17.02.2023 til de politiske partiene i Oslo for å få dem til å spille inn et ønske/krav fra Oslo til revideringen av Nasjonal transportplan om at tunnel østover fra Oslo S utredes (gjengitt i faksimile under "Oppdateringer fortløpende")

- Når det er vedtatt å utrede ny "Rikstunnel", må det påpekes at en forutsetning for at sporomlegging i Brynsbakken-prosjektet skal kunne gi en kapasitetsøkning, er at det bygges en ny jernbanetunnel gjennom sentrum fra Oslo S. En bør avvente resultatet av en utredning av "Rikstunnel" i tilfelle den ikke legges parallelt med dagens Oslotunnel, men kanskje en alternativ trase under byen. Da vil i så fall premisset for Brynsbakken-prosjektet og hele Brynsbakken-pakken være endret. Sitat fra planforslaget: «Tiltaket [Brynsbakken-prosjektet] er også en forutsetning for å utnytte kapasiteten i en framtidig ny jernbanetunnel gjennom sentrum.»

Hylla reddes

Godstrafikken - tunnel med bedre stigningsforhold

Utvikling av Bryn stasjon som knutepunkt

Framtidig kapasitetsøkning for å møte klimakravene - se på den fra Stuttgart

Beredskapsmessig - alternativer når Oslo S stenges

Sammenkobling av tog fra Follobanen og Gardermobanen gjør at flere tog kan kjøre uten å måtte innom Oslo S

Levekårsbedring i Oslo øst ved å få bort støykilde og farlig gods

Frigjøring av areal gunstig for byutviklimng (Greenline-Highline)

Flere hus kan bygges i tidligere rød støysone, billigere hus og færre restriksjoner ved utforming av boliger med stille side


"Greenline"

Her er et utkast bestilt av Vålerenga Vel for å visualisere hvordan dagens jernbanespor gjennom Gamlebyen kan bli utnyttet om sporene legges i tunnel og frigjør masse areal. Et forbilde er Highline i New York, hvor det også var en tidligere jernbanelinje, men som nå er en attraktiv turvei/parkområde på Manhattan.

Før

Etter

Tunnelplanene ved årtusenskiftet

Som en kan se av forordet datert 15.05.1996 fra sammendraget av konsekvensutredningen av jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo, vedtok Stortinget 15.06.1995 at jernbanetrafikken gjennom Gamlebyen skal legges i tunnel. Gleden ble imidlertid kortvarig, i 2002 fattet Stortinget nytt vedtak om å droppe tunnelen, da den ville koste astronomiske summer - anslagsvis 4-5 milliarder kroner. Litt å tenke på i disse dager når Follobanen med Blixtunnelen åpner med en prislapp på rundt 37 milliarder kr.