26.03.2023: Sidene er fortsatt under oppbygging, det kommer mer etter hvert.

Noen snakker om vindkraft som en del av det "grønne skiftet". Å utnytte vinden som energikilde høres miljøvennlig og besnærlig ut, men vindturbinene som har poppet opp i store deler av landet, har betydelige negative konsekvenser for natur, lokalmiljø og folkehelse. Dagens konsesjoner for landbaserte vindkraftanlegg er gitt uten at kompetent fagpersonell har utredet helsekonsekvenser for berørte personer i anleggsområdene. De miljøskadelige konsekvenser for naturområdene de okkuperer, er betydelig underkommunisert.


Folkehelseutvalget i Motvind Norge (FMN) har engasjert seg i kunnskapsinnhenting rundt eksponeringer fra vindturbiner. Dette på bakgrunn av henvendelser om helseproblemer og manglende oppfølging av lovverk på helseområdet fra kommuner og statlige myndigheters side. Utvalget skriver kronikker/leserinnlegg, sprer informasjon og gir tilbud om bistand til enkeltpersoner og kommuner, i tillegg til å engasjere oss i høringsuttalelser og kontakt mot besluttende myndigheter.

Liste over aktuelle saker:


Helseproblemer forårsaket av vindturbiner i Norge

Folkehelseutvalgets medlemmer

Brev til Helsedirektoratet om manglende helsekonsekvensutredning

Folkehelseutvalgets brosjyre om vindkraft og helseproblemer fra 2021

Kronikk/brev sendt til en rekke medier feb. 2023 om vår bekymring for barns helse ved forsert vindkraftutbyggingAndre grunner til å være skeptisk til landbasert vindkraft enn helseproblemerFolkehelseutvalget i Motvind Norge består av følgende fagpersoner (pr. 11.03.2023):


Steven Crozier, spes. allmennmedisin

Siri Fjeseth, faglærer/off. godkj. sykepleier

Marit Brevik, veterinær

Raine Olaf Ørsnes, selvstendig næringsdrivende

Jørgen Åkre, spes. barnesykdommer

Sonja Bjørknes, yrkeshygieniker

Jannicke Modell Røhmen, skogingeniør

Ellen Nordgård, lege, spes. smertemedisin

Ørn Terje Foss, spes. arbeidsmedisin


Alle deltar som fagpersoner med sin kompetanse på et selvstendig og ulønnet grunnlag.

Neste artikkel

Brev til Helsedirektoratet om manglende helsekonsekvensutredning m.m. 

Neste artikkel

Ordførere ofrer barnas helse for vindkraftutbygging  

 

Energikommisjonen anbefaler «Mer av alt - raskere», en bestilling fra regjeringen og vindkraftbransjen. Flere ordførere har ut fra dette stått fram og bedt om mere vindkraftutbygging NÅ for å nå Norges klimamål og for å berge framtida til barnebarna.


Bakgrunn

I 2021 skrev over hundre nederlandske leger under på et opprop der de advarte mot helseproblemer fra vindkraft. Nederland har svært mange vindturbiner og har lenger erfaring med vindkraft enn vi har i Norge. Folkehelsegruppa i Motvind Norge ser at mange av momentene i oppropet er gjeldende for norske forhold også. Spesielt bekymrer det oss at vi ikke har forskning på hvordan vindkraftverk virker inn på barns helse.

 

Det nederlandske legeoppropets bekymring for negative helseeffekter baserte seg på at forskning viser at voksne naboer til vindkraftverk blir stresset, sover dårlig og mister konsentrasjonen av den døgnkontinuerlige støyen fra vindturbiner. Det ble påpekt at størrelsen på vindturbinene har økt raskere enn helseforskningen klarer å henge med i. Kunnskapsmessig er en derfor alltid på etterskudd og det ble påpekt at en kun har begrenset internasjonal forskning på voksne, hovedsakelig for turbiner på inntil 120 meter og en avstand til boliger på minst 2 kilometer.

 

Dagens kunnskap

I Norge bygges det opptil dobbelt så høye turbiner, plasserer dem høyere i terrenget og mye nærmere boliger, uten at det finnes tilgjengelig vitenskapelige undersøkelser av helsekonsekvensene. Det er kjent at støy fra vei- og flytrafikk har en betydelig negativ innvirkning på læringsevne og minnefunksjoner til barn. Vi vet at vindkraftstøy er mere enerverende enn trafikkstøy, som avtar om natta. Vi vet også at søvn er nødvendig for vekst, godt immunforsvar og hjernens evne til å ta til seg lærdom. Støy er bare én av mange påvirkningsfaktorer fra vindkraftverk og sumvirkninger forsterker risikoen for helseplager.

 

Helseskadelig støy

I Norge brukes en minstegrense på 800 meter fra vindturbiner til nærmeste støyfølsom bebyggelse. Bayern eier vindkraftanlegg i Norge. I delstaten tillates det ikke bebyggelse nærmere enn ti ganger vindturbinhøyden. For en turbin på 200 meter er grensen i Bayern 2 kilometer avstand til hus. Hva er det som får norske myndigheter og vindkraftutbyggere til å tro at våre barn tåler mer støy enn barna i Bayern?

 

«Mer av alt – raskere» for barnebarna?
Energikommisjonen anbefaler «Mer av alt - raskere», en bestilling fra regjeringen og vindkraftbransjen. Flere ordførere har ut fra dette stått fram og bedt om mere vindkraftutbygging NÅ for å nå Norges klimamål og for å berge framtida til barnebarna.

Verken ordførerne eller Energikommisjonen snakker om hvordan støyplager og sumvirkninger påvirker de yngste i de familiene som bor nær vindkraftanlegg. Dette kan gå ut over skoleprestasjoner, konsentrasjonsevne, omgang med venner, deltagelse i aktiviteter, nedsatt tålegrense for andre miljøbelastninger, bekymring for familiens framtid om de må flytte og foreldres tålegrense og helseplager. Konsekvensene for de unge kan være mye mer alvorlig enn for voksne og kan påvirke mulighetene for resten av livet.

 

PFAS og BPA

Vindturbinblader er dekket med et belegg for å holde bladene glatte og rene. Belegget består av PFAS, en gruppe med svært giftige stoffer. Dette ytre laget forvitrer av sollys/UV-stråling, salter og mekanisk slitasje fra regn, snø og partikler i lufta. Selve vingen består bl.a. av epoksy, som inneholder bisfenol A (BPA). Både PFAS og BPA er miljøgifter som er skadelige for både barn og voksne når det havner i natur og drikkevannskilder. Forskning, blant annet fra Skottland, viser at det er betydelig slitasje på vindturbinblader. Noe som også vil medføre betydelig spredning av miljøgifter. Det er disse «evighetsstoffene» som bl.a. er forbudt med fluor skismøring, er svært uheldig for kommende generasjoner. Danmarks Radio melder 12.januar i år om undersøkelser som viser at de danske kystene og kystområdene er mer PFAS-forurenset enn først antatt og verdiene i gress er høyere enn det dyr kan beite på. Det er vindmølletettheten til lands og vanns som er en mistenkt kilde til PFAS forurensinga.

 

Føre-var prinsippet

Det foreligger ingen helsekonsekvensutredninger over summasjonseffektene fra blinkende lys, skyggekast, bevegelser i det perifere synsfeltet og spredning av miljøgifter til drikkevann og jordsmonn.

Ved å forsere videre vindkraftutbygging gir man føre-var prinsippet på båten.

Hvis omtanken for framtidige generasjoner var basert på kunnskap og omtanke for alle, kan en anta at ordførerne ville ha sagt nei til vindkraft, så lenge omfanget av helsekonsekvenser ikke er utredet. Vi ser det som viktig at våre etterkommere og barnebarn arver en framtid med intakt natur og nærområder fri for støyende og forurensende industri. Vi kan ikke vente på kommunevalget til høsten for å få ordførere som setter hensynet til barnas helse først.

 

Følg pengestrømmen

I dagens scenario om «Mer av alt - raskere» må man kunne spørre: Cui Bono - hvem tjener på det?


Folkehelseutvalget i Motvind Norge


Svaradresse: folkehelse@motvind.org

Her kan du lese den samme kronikken fra Folkehelseutvalget som en artikkel på nettsiden til Motvind Norge:

Barnas helse 

Neste artikkel

Andre grunner til å være skeptisk til vindkraft

(under utarbeiding 26.03.2023, kommer snart mer)


Folkehelseutvalget i Motvind Norge har konsentrert seg om konsekvensene for folkehelsa, men det finnes mange andre grunner til å være skeptisk til landbasert vindkraft i Norge. En liten gjennomgang av noen av disse finner du her:


Reindrift: Pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen, hvor Høyesterett har fastslått at vedtaket om å sette opp vindturbinene som er i drift der bryter med de samiske reineiernes rettigheter.

Økonomisk skandale: En bransje uten innblikk i eierskap og økonomiske transaksjoner, som skapt for skatteunndragelser jfr de svært så surrealistiske scenariene brukt i NRKs serie "Exit" med bekreftelse fra TaxJustice om at det faktisk er sånn. Sjekk oppslaget på deres nettside:

https://taxjustice.no/artikkel/exit 

Fugledød: Vindturbiner med skarpe vinger med stor hastighet i ytterkant skader og dreper store mengder ørn, hubro og trekkfugler (spesielt de som trekker om natta).

Insektsdød: Vindturbiner påvirker fugleliv og fauna lokalt også ved å ta livet av store mengder av de insektene som utgjør viktig livsgrunnlag for mange fuglearter. Det er utrolige mengder insekter som stryker med i vindparkene.

Strømpris-bløffen: At det må bygges ut mer kapasitet raskt for å få strømprisen ned, og vindkraft er den som raskest kan tas i bruk. Som grafen så tydelig viser for området NO2, strømprisen føyk i været da kapasiteten økte drastisk rundt 2020, og bekrefter at med markedsbasert styring av strømprisen fra en europeisk børs, så har selv store kapasitetsøkninger i Norge minimal betydning på den europeiske etterspørselen.

Neste artikkel

Denne siden er en del av et nettsted kalt @rneblikk ("Ørneblikk") drevet av Ørn.

Hvis du vil, kan du bruke navigeringsknappene nedenfor til å komme til forsiden eller en av de tematiske oversiktene med en blanding av faglig (arbeidsmedisin) og mindre faglig stoff (kumlokk, mat, reiser og blå skilt for å nevne noe).

Navigering - trykk på en knapp:

Til oversikt for hvert av de øvrige temaene i hovedmenyen:  

Synsing     Skriving     Særing      Lokalmiljøbygging     Touring