Arbeidsmiljølovbruddene i Oslo kommune

2020

Etter at NRK kunne avsløre over 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven (aml) i Oslo kommune over de siste årene, har det vært forventninger til at et nytt byråd fra 2019 med Ap og SV i styrende posisjoner skulle rydde opp i dette.

Mange synes det er for enkelt å bare kritisere de ansvarlige når oppryddingen lar vente på seg. Lokallaget til SV i Gamle Oslo tilbød derfor tidlig faglig bistand fra en gruppe med bred bakgrunn fra fagorganisasjonene og arbeidsmiljøarbeid for å hjelpe kommunen til å komme i gang med tiltak som vi vet har effekt hvis en ikke vil ha brudd på aml.

Etter flere måneders manglende tilbakemelding og purringer ble gruppa til slutt tatt i mot i mai 2020, og presenterte tiltakspakka vår. Vi hadde håpet at kommunen ved å følge disse rådene kunne overbevise ansatte, velgere og media om at de kunne ordne opp i dette på eget initiativ uten behov for pålegg fra Arbeidstilsynet eller bruk av innleide konsulenter. Men seinsommerens medieoppslag og rapporter fra internrevisjon og Arbeidstilsyn tyder på at håpet om å få innført nulltoleranse for brudd på aml henger i en tynn tråd, og det er vanskelig å finne spor av hvordan et sånt mål skal nås i byrådets budsjettframlegg for 2021. 

Her er et sammendrag av de rådene byrådspolitikerne fra SV fikk fra oss i Gamle Oslo SV, og som vi ikke trodde det skulle være så jævla vanskelig å følge!:

Hva må til for å gjenreise tillit (til SV i posisjon)

- Øverste leder må erkjenne ansvar og kunne bestemmelsene i aml og gi klar beskjed i organisasjonen om at brudd på aml ikke tolereres

- Alle ledere med personalansvar (ikke bare øverste leder i virksomheten) skal ha obligatorisk HMS-kurs for ledere (aml § 3-5) hvor gjennomgang av arbeidstidsbestemmelsene er en vesentlig del. Tillitsvalgte og verneombud skal ha tilsvarende obligatorisk opplæring

- Brudd på aml i en enhet må få konsekvenser for lederen av enheten; Opplæring, veiledning, advarsel, suspensjon fra lederfunksjonen, oppsigelse

- Brudd på aml som følge av bytte av vakter mellom ansatte uten å orientere leder må få konsekvenser for den ansatte; Opplæring, veiledning, advarsel, forbud mot vaktbytte

- Systemet for arbeidstidsregistrering (GAT) må være i stand til å håndtere innvilgede unntak og gjennomsnittsberegninger av arbeidstid og overtid, samt håndtere oppståtte avvik fra hviletidsbestemmelsene uten å registrere dette som brudd når det er akseptabel årsak eller kompenserende tiltak er iverksatt

- Fagforeninger og verneombud må involveres i utarbeidelsen av alle arbeidsplaner, ingen planlagte turnuser med for kortere hvileperioder eller lengre arbeidsdager enn de alminnelige grensene i aml i utgangspunktet.

- Det må drøftes hva man i den enkelte enhet kan gjøre for å sikre forsvarlige, kompenserende hvileperioder hvis avvik oppstår slik at samlet arbeidstid overstiger 13 timer eller hviletidsbestemmelsene brytes.

- Ingen aksept for å benytte unntaksbestemmelsene i § 10-12 uten at det er drøftet, søkt og godkjent før de tas i bruk. For å søke unntak må det foreligge en svært god begrunnelse, og grunnbemanningen må økes før en søker om utvidet arbeidstid

- Ikke noe nattarbeid med mindre det er dokumentert og drøftet at det er helt nødvendig

- Hver enhet med jevnlig stort bruk av overtid må styrke grunnbemanningen framfor å bruke overtid eller innleid arbeidskraft.

- Det må opprettes tilstrekkelig med vikarpooler slik at fravær kan dekkes opp av noen i poolen i stedet for å pålegge de som går i ordinær stilling på tjenestestedet overtid når det oppstår udekkede tjenester eller midlertidig økt behov.

- Kun egne ansatte i alle ordinære tjenester i kommunen, ikke bruk av innleie eller bemanningsbyråer som gjør det vanskeligere å kontrollere om arbeidstidsbestemmelsene overholdes.

- Vi forutsetter at det er tariffavtaler og fagforeningstillitsvalgte i alle enheter

Aml kapittel 10. Arbeidstid - sammendrag av hva en spesielt må passe på:

– Hvis en ikke planlegger med unntak, er en rimelig trygg på at aml ikke brytes

§ 10-3. Arbeidsplan - Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide.

§ 10-4. Alminnelig arbeidstid (1) Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager.

§ 10-5. Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid – Kun ved skriftlig avtale

§ 10-6. Overtid – kun det som er utover lovens grense for den alminnelige arbeidstid regnes som overtid, selv om en del betales som overtid i hht tariffavtaler og lokale overenskomster Kun ved særlig og tidsavgrenset behov, og nødvendigheten drøftet med arbeidstakernes tillitsvalgte (verneombud)

§ 10-7. Oversikt over arbeidstiden - Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte.

§ 10-8. Daglig og ukentlig arbeidsfri - (1) Arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. Den arbeidsfrie perioden skal plasseres mellom to hovedarbeidsperioder. (2) Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av sju dager.

§ 10-9. Pauser - Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Pause som legges etter alminnelig arbeidstids slutt, godtgjøres som overtidsarbeid, men regnes ikke med i det antall timer det er tillatt å arbeide overtid etter § 10-6.

§ 10-10. Søndagsarbeid - (2) Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

§ 10-11. Nattarbeid - Arbeid mellom kl. 2100 og kl. 0600 (eller avtale om et annet tidsrom på minst åtte timer som omfatter tiden mellom kl. 0000 og kl. 0600) er nattarbeid. (2) Nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

§ 10-12 Unntak 

Generelt unntak som ikke må misbrukes: «(3) Bestemmelsene i dette kapittel kan fravikes for arbeid som på grunn av naturhendelser, ulykke eller andre uforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom.»

Underbemanning er ikke en uforutsett begivenhet!

Faren for skade på liv eller eiendom må være større enn faren for helseskade for arbeidstakeren!

Kompenserende hvileperioder: Husk at en forutsetning for å benytte dette unntaket i § 10-12 (3) er: «I så fall skal arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.» Kompenserende hvileperioder eller annet passende vern kan f.eks. være fri de første timene av neste vakt, gå tidligere hjem neste vakt, få en innlagt pause på noen timer i løpet av neste vakt, få hvilende vakt i stedet for aktiv tjeneste, unntas fra konsentrasjonskrevende eller sikkerhetskritiske oppgaver.

Fri neste uke eller ekstra ulempegodtgjøring er neppe å regne som «annet passende vern».

Mer om bruddene i aml:

Andre artikler om samme tema:

Brysom aml! - tidligere innlegg her i bloggen

Korona - et arbeidsmiljøvirus (artikkel i Ramazzini nr. 3-2020)

Denne artikkelen publisert 27.09.2020

Navigering - trykk på en knapp:

Til oversikt for hvert av de øvrige temaene i hovedmenyen:  

Skriving     Særing      Lokalmiljøbygging     Touring     Mening