Samarbeid og kumlokk

Bekkalokk fra Bergen

Ramazzini nr. 2 - 2023

Samarbeid er vel bra? Og i den nye spesialitetsordningen har vi til og med fått inn læringsmål som sier at vi må beherske samarbeide i forskjellige varianter [se tekstboks 1]. Vi skal samarbeide i tverrfaglige team og ha kjennskap til og oversikt over aktuelle samarbeidsparter for tverrsektorielt samarbeid. Alt det en arbeidsmedisiner skal rådgi om, innebærer naturlig nok også samarbeid – ikke minst med arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene i virksomhetene.

ARB-014: Beherske samarbeid i tverrfaglige team.


ARB-013: Ha kjennskap til og oversikt over aktuelle samarbeidsparter i offentlig, frivillig og privat sektor for tverrsektorielt samarbeid om saker på individ- og gruppenivå.


ARB-052: Ved utredning av mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne innhente relevant bakgrunnsinformasjon, både om den konkrete pasient, eksponeringsopplysninger og aktuell litteratur, og beherske tverrfaglig samarbeid med andre spesialiteter og yrkesgrupper.

1. Noen aktuelle læringsmål om samarbeid

Men hva skal det samarbeides om, og på hvem sine premisser? Etter hvert som jeg kom på flere og flere eksempler på samarbeid mellom BHT og andre, så slo det meg at nesten alt er på de andres premisser. F.eks. når noen helsebyråkrater skal dra i gang en kampanje for økt fysisk aktivitet eller få folk til å spise mindre og sunnere eller slutte å røyke, da vil de gjerne ha med BHT «på laget» for å promotere kampanjen internt i virksomhetene BHT jobber for. Men hvis noen i det arbeidsmedisinske miljøet sier at det er behov for samarbeid for å kunne tilby og finansiere BHT til de små- og mellomstore bedriftene som ofte har de største arbneidsmiljøutfordringene, så er det ikke mye respons å få.


Hvis en arbeidsmedisinsk avdeling spør en BHT om å rekruttere noen ansatte til et doktorgradsarbeid eller en epidemiologisk studie, så føler vi oss beæret. Og hvis en liten BHT mangler kompetanse eller spesialisert utstyr for kartlegging av arbeidsmiljøeksponeringer, så vil en arbeidsmedisinsk avdeling strekke seg langt for å dekke opp det som mangler. Men er det et samarbeid mellom to likeverdige parter? Og hva er det egentlig en BHT kan samarbeide med sykehusavdelinger og ulike instanser innen arbeidsmedisin om?


Siden dette skrives før dette temanummeret av Ramazzini om samarbeid er trykket, kan jeg ikke vente på svar derfra. Så da gjør jeg som «alle andre» gjør for tiden - supplerer ekte intelligens med litt kunstig intelligens [1]. Bing har lansert en ny søkemotor, de som har Microsoft operativsystem med Edge nettleser får nå tilgang til en av de mange nye tilbudene om chatting med en kunstig intelligens-drevet tjeneste. Vil du sette deg mer inn i hva dette er for noe, og hva det kan brukes til, les artikkelen fra tom’s guide [2]. Du kan like gjerne begynne å utforske dette nå, for du vil vel ikke bli en av de 300 millioner arbeidstakere som ifølge en artikkel i Aftenposten kan komme til å bli erstattet av KI, uten å vite hvordan det funker [3]? 


Her er en situasjonsrapport fra mitt første forsøk på å få hjelp til å beskrive samarbeid mellom BHT og arbeidsmedisinsk avdeling. Jeg spør: «Hva kan man samarbeide om mellom en bedriftshelsetjeneste og en arbeidsmedisinsk avdeling?»


Etter ca. 10 sek kommer svaret, som du ser i tekstboks 2:

«Hei, dette er Bing. Jeg kan hjelpe deg med å finne informasjon om samarbeid mellom en bedriftshelsetjeneste og en arbeidsmedisinsk avdeling.😊


En bedriftshelsetjeneste (BHT) er en fagkyndig rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten. En arbeidsmedisinsk avdeling er en spesialisthelsetjeneste som utreder og behandler pasienter med arbeidsrelaterte helseproblemer.


Det kan være flere områder hvor en bedriftshelsetjeneste og en arbeidsmedisinsk avdeling kan samarbeide om, for eksempel:

  • Å utveksle kunnskap og erfaring om arbeidsmiljø og arbeidshelse
  • Å samarbeide om helseundersøkelser eller helsekontroller for arbeidstakere som er utsatt for særlig helserisiko
  • Å samarbeide om tilrettelegging av arbeidet for den enkelte arbeidstaker
  • Å samarbeide om informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
  • Å samarbeide om forskning og utvikling innen arbeidsmedisin

Jeg håper dette var nyttig for deg.👍»

2. Svar fra Bing

Javel, ikke så veldig mye banebrytende nytt her kanskje, så jeg følger opp met et nytt spørsmål: «Hvilke kilder har du brukt for å skrive det svaret du har gitt meg, og er de troverdige?» Da avsløres det at Bing har brukt web-søk, og oppgir sine kilder (Arbeidstilsynet). At svaret er troverdig, begrunnes med at det er valgt kilder som er offisielle, relevante og oppdaterte, og Bing påstår å ha prøvd å være objektiv og nøytral i svaret sitt. Avslutter imidlertid med å spille ballen tilbake til meg: «Jeg mener at kildene er troverdige, men du kan selv vurdere dem og sjekke om det finnes andre kilder som støtter eller motsier dem.»


For å utvide samarbeidsarenaen litt, spurte jeg så: «Har du eksempler på samarbeid mellom en kommersielt drevet bedriftshelsetjeneste og en kommunes avdeling for miljørettet helsevern?» Da kom det riktignok et par referanser til rapport og veileder fra Helsedirektoratet om miljørettet helsevern i tillegg til en referanse til artikkel fra Arbeidstilsynet [4], som sier at «bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og at den kan samarbeide med andre aktører som har ansvar for arbeidsmiljøet, som verneombud, arbeidsmiljøutvalg, Arbeidstilsynet og miljørettet helsevern.»


Det var liksom ikke det mest spenstige svaret jeg kunne tenke meg, og for å understreke at intelligensen er kunstig, ble svaret på dette spørsmålet avsluttet med «Jeg håper dette ga deg noen eksempler på samarbeid mellom en bedriftshelsetjeneste og en arbeidsmedisinsk avdeling.» Da ga jeg opp den faglig orienterte samtalen, og for å riste av meg skuffelsen prøvde jeg i stedet et mer hobbyorientert spørsmål til Bing: «Jeg er interessert i kumlokk i forskjellige utførelser. Hvordan finner jeg fram til andre som har den samme interessen?»


Og riktig nok, på denne litt mindre akademiske arenaen ble det ramset opp mange gode referanser til etablerte kumlokk-samlinger og -forum, særlig etter oppfølgende spørsmål. Så nå kommer det i løpet av kort tid utfyllende informasjon på min egen kumlokk-nettside [5]. Du tror kanskje at kumlokk kun er for en håndfull sære nerder? Under en av måltidssamtalene på Namfs vårkonferanse på Solstrand hotell første uka i mai, ble kumlokkenes historie og anvendelse diskutert med større interesse enn samarbeid mellom BHT og andre instanser. Da er det vel helt naturlig å runde av med en illustrasjon av et bergensk bekkalokk (som kumlokkene kalles der) og konstatere at den kunstige intelligensen er rask til å søke opp et svar på mye av det vi spør om, men det må i lang tid ennå tas med en solid klype salt.

Signert: Ørn

Navigering - trykk på en knapp:

Til oversikt for hvert av de øvrige temaene i hovedmenyen:  

Synsing     Særing      Lokalmiljøbygging     Touring     Mening