Hei og ho, NHO

Her er kopi av min søknad til NHO på stillingen som politisk direktør, innsendt innen søknadsfristen som var 25. februar 2019. Jeg har fått bekreftet i e-post at søknaden er mottatt, men av en eller annen grunn har jeg seinere ikke hørt noe fra NHO i sakens anledning. Saken vil bli oppdatert når/hvis det blir en utvikling.

Hei og ho, NHO

Ser at dere søker etter en politisk direktør, og jeg er mannen dere leiter etter. Dere har jo hatt damedirektør i NHO, så jeg regner med at dere anser kvoten for kjønnskvotering som oppfylt for en lang stund framover. Jeg er pensjonist og har til salt på maten, så jeg klarer meg uten lønn og kan begynne i lederguppa med det samme. Vi har ingen tid å miste om vi skal få skikk på arbeidslivet vårt og oppfylle NHOs visjon om å sikre et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

Jeg lot meg spesielt tiltrekke av formuleringen om at "NHO jobber for et produktivt og bærekraftig næringsliv som kan skape de jobbene Norge trenger for å sikre grunnlaget for et velferdssamfunn med små forskjeller, høy tillit og like muligheter." Dere ønsker at NHOs politikk skal være basert på grundige analyser, og at politisk direktør har klokskap, faglig tyngde og innsikt i bedrifters hverdag, dessuten at stillingen må kunne utfordre det bestående. Her er mine forslag til hva jeg som politisk direktør vil arbeide for at NHO skal innføre eller påvirke myndighetene til å få gjennomført:

Et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn er avhengig av at vi drastisk utjevner lønnsforskjeller. Derfor vil NHO:

- Alle med lønn høyere enn statsministerens lønn skattlegges med 90 % flat skatt uten fradragsmuligheter av all inntekt som overstiger statsministerlønn. Finansinntekter som bonus, aksjeutbytte, provisjoner, salgsfortjeneste o.l. skattlegges med 90 % flat skatt fra første krone.

- Alle NHOs medlemsbedrifter pålegges å opprette tariffavtaler og sørge for at de ansatte er fagorganisert, og de som ikke er organisert skal ikke ha høyere lønn enn organiserte i tilsvarende stillinger

- NHOs medlemsbedrifter skal ikke benytte bemanningsbyråer til sine ordinære arbeidsoppgaver, og midlertidige ansettelser skal ikke benyttes så lenge det er ledige jobber.

- Alle ansatte skal i utgangspunktet tilbys fulle stillinger ut fra sin arbeids- og funksjonsevne.

- Ved alle framtidige lønnsoppgjør skal alle lønnstillegg gis som kronetillegg i stedet for prosenttillegg, slik at lavtlønte får minst like mange kroner i tillegg som de høytlønte (hvis alle får samme %-økning, får de som har dobbelt så høy lønn dobbelt så mange kroner)

Forskjellsbehandling skal opphøre. Derfor vil NHO at:

- Ingen skal ha dårligere pensjonsvilkår enn toppsjefen, og alle skal selvfølgelig ha pensjon fra første krone.

- Hvis sjefen kan gå av med full pensjon fra fylte 60 år, skal alle de andre også kunne gjøre det. Opptjeningstid for full pensjon? - like lenge som sjefen må være der for å få en full pensjonspakke.

- Ved oppsigelser og nedbemanning skal ingen ha dårligere sluttpakke enn toppsjefen (som går foran og viser vei), ved oppsigelser skal ansatte også ha etterlønn i et år eller mer hvis sjefen har det. Selvfølgelig skal den øverste ansvarlige ta den største støyten om det må gjennomføres nedbemanninger/oppsigelser, de som ikke er øverste ansvarlige skal ikke rammes like mye.

- Kvinner og menn skal ha samme gjennomsnittslønn innen hver virksomhet. Det betyr at der det er flest menn i toppledelsen og flest kvinner i tradisjonelt lavtlønte stillinger, vil kvinnene i disse stillingene få et formidabelt lønnshopp med mindre mennene i lederstillinger går kraftig ned i lønn eller byttes ut med flere kvinner.

- Forslaget om å innføre skatt på frikort og lignende fordeler i arbeidsforhold må omgjøres, hvis ikke må vi begynne å innberette fordelen av å ha servering på direktørens møter, fordelen av å ha tilgang til parkeringsplass på jobben, skattlegge tjenestebil for de som ikke har behov for å dra med seg verktøy o.l. som om de hadde Jaguar, m.m.

Dagens regjering må slutte med å ødelegge norsk arbeidsliv etter den "nordiske modellen". NHO vil ha:

- Slutt på "New Public Management" og målstyring, vi trenger tillitsreform og bedriftsdemokrati

- Slutt på anbud og privatisering av offentlige tjenester, våre medlemmer får holde seg unna velferdsoppgaver finansiert av det offentlige og holde seg til oppgaver, varer og tjenester folk kjøper sjøl

- Fullt skattefradrag for fagforeningskontingenten

- Norge ut av EØS-avtalen, og slutt på regjeringens tilslutning til EU-direktiver som undergraver vår politiske styringsrett som ACER, Jernbanepakke IV og fri flyt av arbeidskraft som lønnes på hjemlandets vilkår

- Styrke Arbeidstilsynet og sørge for at det blir et fungerende arbeidstilsyn som luker ut useriøse aktører i arbeidslivet

- Alle arbeids-/tjenestereiser for ansatte i våre medlemsbedrifter skal kun skje ved bruk av transportselskap som har ordnete arbeidsforhold og faste ansettelser for sine ansatte med base i Norge, d.v.s. at vi ikke benytter Über, Flexibus, Ryanair, andre lavprisflyselskaper som opererer med innleide mannskaper

- Ingen av våre medlemsbedrifter skal utnytte kabotasjeordningen ved varetransporter i Norge utført av utenlandsk drevne transportselskap med hjemlandets arbeidsmiljøstandard, kun transportfirmaer med ansatte på ordinære vilkår med regulert arbeidstid og tariffestet lønn.

- Slutt på helseforetaksmodellen i helse-Norge

Globalisering og nedbemanning bare for å tjene mer penger gir dårligere velferdsordninger og flere arbeidsledige. NHO vil ha bedrifter som viser større samfunnsansvar og bidrar til å løse de store utfordringene Norge står overfor. Derfor vil NHO at:

- Alle selskaper som tjener penger i Norge skal skatte av overskuddet som genereres i Norge, uten fiktive og kreative overføringer av overskudd til skatteparadis eller land med andre beskatningsregler.

- Alle globale/internasjonale selskaper som driver virksomhet i Norge, må følge norske arbeidslivsbestemmelser og tariffer for alt arbeid som utføres i Norge og blir betalt for av norske virksomheter og forbrukere

- De ansatte i entreprenørselskap og i bygg- og anlegg som driver med veibygging og oppføring av bygg/anlegg må få fast jobb i Statens vegvesen og Statsbygg og la dem gjøre jobben der i stedet for gjennom kontraktører

- Slutt med nedbemanninger bare for å øke overskudd, vi trenger arbeidsplassene til de som ikke er akademikere og høyt utdanna, eller har behov for tilrettelagt arbeid

- Bedriftene skal ansette flere innvandrerungdommer, gjerne med belønning fra det offentlige til virksomheter som ansetter flere enn snittet.

- Norge må følge Burkina Faso, Sverige og andre sammenlignbare land og gi sin tilslutning til ILO-konvensjonen om "Bedriftshelsetjeneste til alle", og sørge for at alle bedriftshelsetjenester er innrettet mot grupperettet forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljøarbeid

- Alle våre medlemsbedrifter skal sørge for at miljøkrav overholdes, at de er miljøsertifisert på områder det er mulig å få sertifisering for, og at ikke økonomiske hensyn settes foran hensynet til mennesker og miljø

Med en politikk som beskrevet her, vil det sikkert være mulig å få støtte fra arbeidstakerorganisasjonene, slik at en får en felles front som kan sikre gjennomslag for dette som da er NHOs politiske posisjoner. Jeg har god erfaring med å opptre i det offentlige rom; Har en fortid som huslege i TV-programmet PULS på NRK i beste sendetid. Har sittet i et kommunestyre og er med i representantskapet til SV i Oslo hvor vi har ordføreren, så jeg er tett på politiske prosesser og har god relasjon med et bredt spekter av aktører. Når vil dere at jeg skal begynne i stillingen?

Mvh Ørn Terje Foss

Politisk direktør

Oppdatering med nedslående nyheter for norsk arbeidsliv:

E-post fra NHO 24.04.2019:

Hei Ørn Terje Foss,

Viser til din søknad på stilling som Direktør Politikk. Aktuelle kandidater som skal være med videre i rekrutteringsprosessen er nå valgt ut, og vi må dessverre meddele at du ikke er aktuell til denne stillingen.

Takk for den tid og interesse du har vist NHO ved å søke stillingen.

Lykke til videre!

Med vennlig hilsen,

Aksel Norum

Principal

NHO

Navigering - trykk på en knapp:

Til oversikt for hvert av de øvrige temaene i hovedmenyen:  

Skriving     Særing      Lokalmiljøbygging     Touring     Mening