Veiledningshåndbok i arbeidsmedisin

- revidert utgave 13.10.2022!

Veiledningshåndbok i arbeidsmedisin v2.1, som jeg har vært med å skrive sammen med Tor Erik Danielsen og Knut Skyberg, ble publisert første gang 04.06.2020. Den er skrevet til bruk i det gruppebaserte veiledningsprogrammet som er obligatorisk i spesialistutdanningen i arbeidsmedisin, og er nå revidert og helt tilpasset den nye legespesialistutdanningen som ble innført fra 2019.

Jeg har skrevet litt mer om den nye spesialistutdanningen på egen side under denne samme hovedmenyen; "Spesialist i arbeidsmedisin".

Veiledningshåndbokas forside, revidert v3.0 fra oktober 2022

Veiledningshåndbokas forside, revidert v3.0 fra oktober 2022

Gruppebasert veiledning

Deltagelse i det to-årige gruppebaserte veiledningsprogrammet er en obligatorisk del av spesialistutdanningen i arbeidsmedisin.

Den reviderte veiledningshåndboka er nå publisert på Legeforeningens nettsider og kan fritt lastes ned som en pdf-fil. Denne utgaven fra oktober 2022 erstatter den første versjonen av veiledningshåndboka fra 2020 tilpasset ny ordning, og tidligere utgaver knyttet til den gamle ordningen for spesialistutdanningen.

Innledningsvis er det en oversikt over den arbeidsmedisinske spesialiteten, veiledningspedagogikk og gjennomgang av de mange nye roller og definisjoner knyttet til spesialiseringen etter den nye ordningen. Læringsmålene er listet opp, med framheving av de læringsmål som forutsetter gruppeveiledning som en læringsaktivitet for LIS3 i arbeidsmedisin. Bakerst er det en omfattende vedleggssamling med relevante lenker.

Den første versjonen av veiledningshåndboka ble publisert under corona-epidemien med begrenset møte- og veiledningsaktivitet. Forbedringsforslag fra brukere (LIS-leger og veiledere) og fagmiljøene er innhentet og innarbeidet i denne nye utgaven, bl.a. et nytt avsnitt med oversikt over aktuelt lov- og regelverk og en praktisk tilnærming til arbeid med prosjektoppgave. Det er tatt med nytt møtetema om samarbeid i ASA-fagene, og i to nye møtetemaer har vi tatt med innhold om egenomsorg og gjennomgang av felles kompetansemål og praktiske råd for oppstart og avslutning av veiledningsprogrammet.

Den viktigste delen av håndboka er omtalen av 22 møtetemaer med hvorfor temaet er relevant for arbeidsmedisineren og forslag til hvordan temaene kan belyses og diskuteres i veiledningsgruppa. Til møtetemaene er det henvisning til kilder og referanselitteratur, men veiledningshåndboka er langtfra en uttømmende lærebok.

Fra oversikten over de 22 møtetemaene i gruppeveiledningen

Fra oversikten over de 22 møtetemaene i gruppeveiledningen

Overgangsregler fra gammel spesialitetsordning til den nye ble endret med virkning fra 01.01.2022. De som har påbegynt spesialiseringen før 2019, har fått utvidet tidsfrist for å søke om eventuell konvertering av opparbeidet kompetanse til den nye spesialitetsordningen til 31.12.2023. Hvis ikke de konverterer innen fristen, er siste dato for å sluttføre spesialisering i arbeidsmedisin etter gammel ordning nå fastsatt til 31.12.2028.

Fra september 2022 ble spesialistforskriften noe endret med hensyn til godkjenningstidspunkt for tjeneste ved en registrert utdanningsvirksomhet, se omtale i den reviderte veiledningshåndboka eller på Lovdata.

Mye av arbeidet med den reviderte veiledningshåndboka blir tatt med inn i arbeidet med å skrive en digital arbeidsmiljøportal. Dette er et prosjekt som har fått stipendstøtte fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, I samarbeid med Gyldendal Akademisk er målet å lage flere oppdaterte digitale versjoner av boka "Jobbhelsa" fra 2012, tilpasset forskjellige målgrupper innen arbeidsmiljø- og HMS-arbeid. For de som fortsatt satser på papirutgaver, kan det også bli en kortere, oppdatert papirutgave av Jobbhelsa.

Har du innspill til prosjektet "Digital arbeidsmiljøportal" eller kommentarer til "Veiledningshåndbok i arbeidsmedisn v3.0", tas det i mot med takk til oerntf@online.no.

Siden ble sist oppdatert 21.10.2022.

Navigering - trykk på en knapp:

Til oversikt for hvert av de øvrige temaene i hovedmenyen:  

Synsing     Særing      Lokalmiljøbygging     Touring     Mening