Inneklemt mellom Hovedbanen og Gardermobanen ligger et bebygget grøntområde med hus fra 1850-tallet, populært kalt "Hylla". Gjennom området går den historiske Enebakkveien, som fungerer som en turvei som benyttes ikke bare av alle beboere i Kværnerbyen og på Vålerenga, men også av beboere på Etterstad, Simensbråten og Ekeberg.

Bygningene i denne delen av Enebakkveien er et av Oslos eldste og mest autentiske områder og husene er bygget for arbeidere ved Kværnerfabrikkene. Kværner Brug ble lagt ned i 1999, men Kværnerdalen våkner igjen til liv med gatenavn, barnehager, kafeer og restauranter med referanser til arbeiderstrøket, så da vil det være historieløst å fjerne noe av den siste og gjenværende referansen til området.

Hylla sett vestfra. Foto: Hans O. Torgersen, Aftenposten

Hylla

Samtlige trehus på Hylla er på Byantikvarens gule liste, og disse vil bli ekspropriert sammen med nybygg som også finnes i området hvis Bane NORs nåværende forslag til reguleringsplan blir gjennomført. Dette er alvorlig og vil få store konsekvenser for områdets historie dersom Oslo bystyre godkjenner dette.

Det skal nevnes at BaneNor, Byantikvaren og Oslo Kommune gjorde forsøk på å finne en ny tomt å plassere boligene på, men det klarte man ikke etter over ett år. Videre er det også slik at selv om trehusene bevares, så er ikke det det samme som å la disse stå i nærområdet hvor de historisk sett – og bokstavelig talt – har røtter. 

Reguleringsplanen fra 2021 foreslo å sette opp igjen fire av de verneverdige husene etter ombyggingen, men uten å bli brukt som beboelseshus. Vi frykter at dette raskt vil føre til forfall i et område som kan bli mye utsatt for tagging eller vandalisme når ingen beboere kan følge med. I oppstarten av arbeidet med ny reguleringsplan i 2023 uttaler Bane NOR at de kan tenke seg å la være å sette husene opp igjen - bare rive dem for godt!

Den staselige murvillaen innerst på Hylla har stått tom siden 2020 etter Bane NORs oppkjøp. Den står og forfaller i en by med boligkrise.

Utdrag fra Byantivarens innspill til plan- og bygningsetaten før oppstartsmøtet som Bane NOR bestilte for å starte arbeidet med reguleringsplan på ny (dokumentet ligger i sin helhet på pbe saksinnsyn, sak nr. 202212750):

Edit 25.02.2023: Her følger et facebookinnlegg høsten 2021, mens de nesten 80 klagene på reguleringsplanen som ble vedtatt 24.03.2021 var til behandling hos statsforvalteren.

Blå skilt og kulturminner på Vålerenga og i Kværnerdalen

Et lite innlegg til refleksjon før jeg seinere sier noe om hvilke muligheter for å løse utfordringer med behov for økt jernbanekapasitet i og rundt Oslo som ikke har blitt utredet av Bane NOR. De har derfor prøvd å overbevise politikerne i Oslo om at eneste løsning er å overta og sporlegge området mellom Vålerenga og Kværnerbyen, som bl.a. innebærer å rasere Hylla. 

La sitatet i neste avsnitt synke inn når du vet at den vedtatt reguleringsplanen for Brynsbakken innebærer den største fjerningen av verneverdige trehus i Oslo siden Enerhaugen for 60 år siden. Hvor mye verdt er en kulturmiljømelding som påstår at den «stimulerer til både bevaring og enda mer klok og respektfull bruk framover» om ikke klagene om å omgjøre bystyrevedtaket av 24.03.2021 fører fram?

Omtale av Kulturmeldingen til byrådet i Oslo:

"Byrådet i Oslo vil bevare og ombruke flere av byens eldre bygg. Nå sender de en ny kulturmiljømelding på høring. – Vi river for mye, sier byråd for byutvikling.


– Vi må bevare og ombruke bygg og materialer langt mer fremover, om vi skal nå våre klimamål, sier byråd for byutvikling Rasmus Reinvang (MDG) i en pressemelding. Kulturmiljømeldingen som nå er sendt på høring, er den første på 18 år i hovedstaden.


– Jeg håper den kommende kulturmiljømeldingen vil synliggjøre Oslos historiske verdier, og stimulerer til både bevaring og enda mer klok og respektfull bruk framover, sier Reinvang".

Ta gjerne en titt på siden "Bli kjent i Gamle Oslo" som bl.a. går gjennom Kværner Brug, Hylla og Vålerenga som en liten reise med blå skilt fra Vålerenga og Kværner for å synliggjøre noe av kulturhistorien det er snakk om i området vårt.

Henvendelse er sendt til Oslo Byes Vel om å få opp blått skilt på Hylla, det kommer så snart vi får klarsignal på at klagene våre blir tatt til følge.

Svar fra Oslo Byes Vel på søknaden om blått skilt på Hylla 22.04.2021:

Hei!


Vi viser til ditt forslag til skilt for «Hylla» i Enebakkveien 38-60.

Forslaget ble i går behandlet av skiltkomiteen som kom til at man vil avvente en avklaring på hva som skjer med området før man evt. vurderer å sette opp et blått skilt. En montering av skilt nå vil dessverre ikke påvirke politikere eller Bane NOR.

Vi vil følge situasjonen og setter forslaget på vent inntil videre.


Med vennlig hilsen
BLÅ SKILT I OSLO

Christina Aas
Prosjektleder

Oslo Byes Vel
blaaskilt@oslobyesvel.no
TEL: (+47) 22 40 50 90

Edit 23.02.2023: Dette var vårt forsøk på å skaffe sponsorer til kjøp av eiendommene på Hylla da Bane NOR begynte å kjøpe opp disse før jul 2021. Ingen sponsorer beit må, men vi mente alvor!

Annonse!

Fra en av bakgårdene på Hylla

Fra en av bakgårdene på Hylla

Nabolag til salgs - billig deal!

Aksjonsgruppa "Vi har støy nok - bygg lokk" søker kulturminne- og samfunnsengasjert investor til et hasteoppdrag for å redde den verneverdige Hylla fra å havne i Bane NORs klør. Mellom Vålerenga og Kværnerbyen ligger en husrekke fra 1850-tallet, som Bane NOR mener må fjernes for å bygge ut jernbanen. Reguleringsplanen ble hastebehandlet av Oslo bystyre på gale premisser. Nærmere 80 klager på vedtaket er til behandling hos Statsforvalteren for å få vedtaket kjent ugyldig, dette kan ta 12 uker.

I denne førjulstiden tilbyr Bane NOR nå å kjøpe ut beboerne en og en, og prøver å utnytte flere års usikkerhet om framtida for Hylla ved at de blir liggende i en "planskygge". Bane NOR tilbyr imidlertid bare 75-80 % av markedsverdi med bruk av takstmenn de selv oppnevner, og gir bare huseierne to eller tre ukers betenkningstid nå i desember. Husene de kjøper skal stå tomme, og vi vet alle at tomme, gamle hus forfaller raskt.

Her er den gunstige dealen for investorer: Aksjonsgruppa "Vi har støy nok - bygg lokk" trenger 100 - 200 mill. kr til et fond som kan kjøpe de verneverdige eiendommene på Hylla til samme pris som Bane NOR tilbyr. Vi vil imidlertid gi dagens beboere rett til å fortsette å bo der med en klausul om at de får omgjort kjøpet, dersom klagene fører fram. Om så galt skulle være at Bane NOR til slutt får gjennom et vedtak som innebærer at Hylla rives, og de går til ekspropriasjon, så skal vi og investorene sørge for at salgssummen blir full markedspris. Differansen mellom Bane NORs nåværende skambud og det som blir endelig salgssum, skal tilfalle de opprinnelige huseierne. Investorene får tilbake sin investering uten tap, de får rentene av den første kjøpesummen fra de beboerne som velger å bli boende.

Hvor er dere, Petter Stordalen, John Fredriksen, Tor Olav Trøim, Chr. Ringnes, OBOS eller DnB når vi trenger dere som mest? Det haster, ta kontakt med en av oss i Aksjonsgruppa snarest om du har penger og er interessert.

Mirjam B. Abrahamsen – beboer på Hylla

Ørn Terje Foss – beboer i Kværnerbyen

Enebakkveien ved Hylla er lagt om flere ganger tidligere

Enebakkveien ved Hylla er lagt om flere ganger tidligere

Tilleggsinformasjon til annonsen ovenfor:

Klagene over reguleringsvedtaket i Oslo bystyre 24.03.2021 er gitt oppsettende virkning. Det betyr at det ikke kan igangsettes noen arbeider knyttet til reguleringsplanen før klagesakene er ferdig behandlet. Lokalbefolkningen og bystyrepolitikerne vil at prosjektet skal planlegges på nytt med andre løsninger som innebærer bevaring av Hylla, og som ikke utsetter elevene på Vålerenga skole og beboere på Vålerenga og Kværnerbyen på hver sin side av Hylla for mer støy og dårligere levekår.

Faksimile Aftenposten 30. november 2020

Faksimile Aftenposten 30. november 2020

Fra en av mange markeringer på Hylla

Fra en av mange markeringer på Hylla

Bane NOR har imidlertid nå iverksatt en ny strategi som alternativ til å vente på om klagene skulle bli avvist. I stedet for å vente til de eventuelt kan gå til ekspropriering, utnytter de nå beboernes usikkerhet om Hyllas framtid ved å "tilby" kjøp av eiendommene. Bane NOR er også klare på at det ikke er snakk om å la beboerne få fortsette å bo i husene fram til eventuell byggestart i 2027, de vil ha dem stående tomme! Om noen flytter og husene deres blir stående tomme, øker presset på de familiene som er igjen og de risikerer å bli boende i en utrydningstruet spøkelsesgate.

Hvis vi får tilslag på annonsen vår fra en eller flere investorer, vil Aksjonsgruppa kunne gå inn som kjøpere og tilby et opplegg som lar Hylla få fortsette å leve. Dagens beboere kan fortsette å bo der mot kun å betale renter på kjøpesummen. De som uansett ønsker å flytte, kan se seg om etter alternativt bosted, og vet at de har nødvendig finansiering, men har ikke noe hastverk. Ender det med ekspropriering, skal differansen mellom Bane NORs nåværende skambud og det som blir endelig salgssum, tilfalle de opprinnelige huseierne.

Dette er Oslo kommunes egen satsing på å ivareta lokale kulturminner og kulturmiljøer

Dette er Oslo kommunes egen satsing på å ivareta lokale kulturminner og kulturmiljøer

De investorer som er nevnt, og eventuelt andre med mulighet til å stille kapital til disposisjon, vil med tilslag her få en mulighet til å forbedre imagen betraktelig i bydel Gamle Oslo. I tillegg vil de kunne skryte av å ha bidratt til oppfyllelse av Oslo kommunes målsetning om å styrke kulturminnevernet. Som sagt er det også svært lav risiko for at investeringen skal gi noe tap.

Om ikke de private investorene melder seg, kanskje DnB må slikke sårene etter at de ikke fikk kjøpt S-banken, og i stedet kan investere pengene i et samfunnsgavnlig prosjekt? Eller at OBOS, som har bygget 1.600 boenheter i Kværnerbyen, vil ta ansvar for å medvirke til å bevare Hylla med arbeiderboligene som har vært tilknyttet Kværner Brug?

Hvis investorene må ha med advokat for å sikre at kontraktene er riktige, må de dekke kostnadene til det sjøl, for vi som er med i Aksjonsgruppa "Vi har støy nok - bygg lokk", jobber på frivillig basis og har ingen kapital.