Nr. 2 - 2019 Villedning

Neida, det er ikke en skrivefeil for veiledning i overskriften, tittelen er ment å være en beskrivelse av situasjonen for de som kunne tenke seg å begynne i spesialisering til arbeidsmedisin etter 1. mars i år. For de som har begynt på et spesialiseringsløp før dette, gjelder overgangsregler som gjør at de kan forholde seg til de gamle reglene om de ønsker det, eller følge de nye.

Selv om en ny spesialistforskrift og læringsmål er vedtatt, så er min konklusjon etter oppdatering på veiledersamling i slutten av mai at så godt som alle rammebetingelser knytta til de nye spesialistreglene er uavklarte. Men; fortvil ikke, for i tillegg til å slenge ut de vanlige kritiske kommentarene til øvrighet og makthavere, prøver jeg å gi noen @rneråd for å bøte på manglene seinere i artikkelen.

Når dette leses, er det gått et år siden den såkalte Ekspertgruppa avleverte sin rapport «Hva bør skje med BHT?» [1]. Flere av oss har uttrykt vår bekymring over alle aktørenes hyldest til rapportens konklusjoner og anbefalinger, før vi kunne fastslå om noe av det virkelig ble gjennomført. Som jeg skrev i @rneblikk-spalten i Ramazzini nr. 3/2018; «– den sier ikke noe om hvordan vi skal sørge for at de legene som etter mars 2019 skal utdanne seg til spesialist i arbeidsmedisin skal få veiledning under tellende arbeidsmedisinsk tjeneste i BHT (som må være en «registrert utdanningsvirksomhet»).» [2]

Hva er det å klage på?

• Arbeids- og sosialdepartementet har ikke fått ut noe matnyttig fra Ekspertgruppas anbefalinger eller høringsuttalelsene som ble avgitt på ett år!

• Knapt noen av over 200 godkjente bedriftshelsetjenester har søkt om å bli registrert utdanningsvirksomhet (5 stk pr 23. mai 2019)

• Helsedirektoratets skriver og skriver om de nye spesialistreglene, men uten å svare på det vi trenger å vite for å komme ordentlig i gang, og de økonomiske konsekvenser for BHT for å oppfylle alle krav til en registrert utdanningsvirksomhet er høyst usikre

• Datoen 1. mars 2019 har stått i kalenderen lenge, men Helsedirektoratet er hele tiden på etterskudd med skjemaer og veiledninger og maler som skulle vært klare i god tid

Så vidt jeg forstår, har Helsedirektoratet sendt en artikkel til dette nummeret av Ramazzini [finn referansen i bladets innholdsfortegnelse], og der finner du sikkert linker til det meste av informasjonen som Helsedirektoratet har lagt ut på sine sider. Men for ordens skyld, selve spesialistforskriften med kommentarer legger jeg ved referanse til her [3].

Hovedproblemet er at det meste av det som ligger der og som en vanlig BHT vil trenge noen måneder på å gjøre seg kjent med før de vet hvilke forpliktelser de påtar seg ved å søke om å bli en registrert utdanningsvirksomhet, er ferdigstilt i april og mai og i noen tilfeller ikke ferdig ennå. For eksempel skriver Helsedirektoratet på sin side oppdatert 26.04.2019 om den nye funksjonen supervisører:

«Supervisøren skal observere og vurdere LIS i konkrete arbeidssituasjoner, gi tilbakemelding til LIS på gjennomførte oppgaver og gi råd til veileder og leder om læringsmål er oppnådd. Vurdering av oppnådd kompetanse kan både skje ved løpende observasjon og dialog og med mer strukturerte metoder som sjekklister og observasjonsverktøy. Supervisørens rolle i vurdering og relevant metodikk vil bli nærmere beskrevet i en egen veileder som er under utarbeidelse.»[4]

Som du kanskje har skjønt, må en LIS3 i arbeidsmedisin tilegne seg og få dokumentert at hen behersker 120 læringsmål, bl.a. gjennom å utføre læringsaktiviteter som minst 20 bedriftsbesøk innenfor minst 8 bransjer, deltagelse i minst 4 vernerunder og 3 møter i arbeidsmiljøutvalg, arbeidsmiljøkartlegginger i samarbeid med andre profesjonsgrupper, deltagelse i kartlegging/risikovurdering av kjemikalier og individuell sykefraværsoppfølging. Noe må gjennomføres ved de arbeidsmedisinske avdelingene og STAMI, som er godkjente utdanningsvirksomheter, men det er åpenbart behov for tjeneste ved en BHT som er registrert utdanningsvirksomhet, for å komme i mål. Eller som det står på Helsedirektoratets sider:

«En vesentlig del av utdanningen i den enkelte spesialiteten skal kunne oppnås i den godkjente utdanningsvirksomheten. Dersom det er læringsmål som virksomheten selv ikke kan tilby, må det inngås avtaler med annen virksomhet som kan tilby disse læringsmålene. Kopi av avtalen må vedlegges når virksomheten sender søknad om godkjenning/registering. De regionale utdanningssentrene (RegUt) har utarbeidet maler for disse avtalene. Ta kontakt med ditt RegUt for å få tilsendt malene.»

Jeg sendte en e-post til RegUt 30.04.2019 for å få tilsendt malene for spesialiteten arbeidsmedisin, og fikk følgende korte svar fra leder i RegUt i Helse Sør-Øst:

«Hei. De regionale Utdanningssentrene har kun ansvar for administrering av kursene for arbeidsmedisin. ASA spesialitetene ligger for øvrig under Helsedirektoratet. Det vil si at vi ikke har avtalemaler beregnet på arbeidsmedisin.»

Situasjonen er altså sånn at pr i dag er det nesten ikke mulig å få godkjent tellende tjeneste i BHT for LIS3 fordi nesten ingen har blitt registrert utdanningsvirksomhet. Fristen for å søke slik at tjeneste fra 1. mars skal kunne godkjennes, er satt til 1. juni selv om skjemaet og brukerveiledningen [5] for å søke ikke var ferdige i tide. Og de som leser veiledningen, får bakoversveis av alt det man forventes å ha i orden før en søknad kan sendes; en masteroppgave er blåbær i forhold!

Ikke bare må en stakkars BHT som vil søke om å bli registrert, ha en leder som skal lese gjennom og gjøre seg kjent med hele utdanningsopplegget og sette av administrative og økonomiske ressurser på å lage en læringsplan og en heftig individuell utdanningsplan for sin LIS i samarbeid med en veileder, og garantere for at LIS får den tjenesten og kursene og gruppeveiledningen hen trenger. BHT må også lage databehandleravtale med Kompetanseportalen og leder er ansvarlig for å dokumentere alle læringsaktiviteter LIS gjennomfører der, fylle ut søknadsskjemaet i Altinn, skaffe til veie og honorere individuelle veiledere og supervisører, lage samarbeidsavtaler med andre utdanningsvirksomheter som kan dekke læringsmål utover de som den registrette utdanningsvirksomheten selv kan tilby.

Det følger ingen offentlig finansiering med dette, men en BHT som kan tilby en spesialist i arbeidsmedisin som veileder eller supervisør, og har aktivitet som gir oppfyllelse av læringsmål for LIS som andre BHTer ikke kan dekke sjøl, kan eventuelt selge noen av disse tjenestene. Spør du meg, vil jeg si at det burde være en selvfølge at en BHT som skal være «Godkjent BHT» fra Arbeidstilsynet, også må søke og oppfylle kravene til å være en registrert utdanningsvirksomhet for den nye spesialiteten i arbeidsmedisin. En offentlig finansiering av spesialistutdanningen ute i BHT må også på plass for å sikre at en slipper å sende regningen for spesialistutdanningen til BHTs kunder, eller at vi får en «Svarte-Per»-situasjon hvor alle BHTene regner med at andre BHTer tar kostnaden ved å utdanne nye spesialister, og bare tilbyr litt høyere lønn når de er ferdig utdannet for å ansette dem hos seg.

Og jeg har sendt en e-post til Helsedirektoratet 24.05 hvor jeg påpeker at det minste de kan bidra med for å få utdanningen på skinner igjen, er å:

• å revidere skjemaet og brukerveiledningen for å registrere en vanlig BHT som utdanningsvirksomhet i tråd med det jeg anfører nedenfor.

• utsette fristen til 1. september for å søke om å bli registrert utdanningsvirksomhet for at arbeidsmedisinsk tjeneste der skal være tellende fra 1. mars 2019

I mellomtiden oppfordrer jeg flest mulig godkjente BHTer om å sende inn en søknad om å bli registrert utdanningsvirksomhet selv om ikke alle avtaler og formalia er oppfylt helt i tråd med dagens brukerveiledning. De som har en oppegående leder og tilgang på en spesialist i arbeidsmedisin som kan se gjennom oppsettet for en læringsplan og hake av for det de mener BHTen selv kan tilby. De kan i stedet for å legge ved samarbeidsavtaler med alle andre aktører som LIS må innom for å dekke alle læringsmål, sende inn søknaden og skrive at de forplikter seg til å sørge for at slike avtaler blir ordnet når det blir aktuelt. Det er jo ikke gitt at en vet hvilke andre utdanningsvirksomheter som kan tilby de andre læringsaktivitetene og f.eks. tjeneste ved arbeidsmedisinsk sykehusavdeling før en LIS har blitt ansatt i BHT.

Registrert BHT må enten ha en egen kollega som bør være spesialist i arbeidsmedisin og i tillegg ha veilederkompetanse, eller ha avtale med en ekstern ressurs for å tilby individuell veiledning for LIS. Anbefalt omfang i snitt 2,5 timer pr måned, og noe tid i tillegg går nok med til for/etterarbeid og å drøfte med leder (som skal bekrefte om de enkelte læringsmål er nådd) og eventuelt supervisør. Hvis din BHT har alt som trengs bortsett fra en individuell veileder, er det ikke umulig at pensjonisten som skriver her kan la seg friste til å ta noen sånne oppdrag, og jeg har også tilbudt meg å bidra til å lage en revidert veiledningshåndbok tilpasset den nye utdanningen for å hjelpe ledere, LISer, veiledere og supervisører med å gjennomføre opplegget på en hensiktsmessig måte. Jeg legger ut info om utdanningen til spesialist i arbeidsmedisin etter hvert som det blir ferdig på min bloggside. [6]

Jeg blir innmari irritert over manglende offentlig engasjement og eierskap til å få noe så viktig som arbeidsmedisinsk utdanning til å fungere etter hensikten, og irritasjonen/vreden stopper ikke ved Helsedirektoratet: Hvor ble det av Fagsekretariatet for BHT ved STAMI, hva gjør Arbeidstilsynet, LO, NHO, arbeids- og sosialministeren, de arbeidsmedisinske avdelingene, Legeforeningen eller Namf for å hindre at hele det arbeidsmedisinske fagområdet i Norge dør ut! Det er vel ikke meningen at pensjonister skal ta ansvaret for alt dette aleine?

Signert: Ørn

6. Ørneblikk-bloggen, om spesialiteten i arbeidsmedisin https://www.oerneblikk.com

Navigering - trykk på en knapp:

Til oversikt for hvert av de øvrige temaene i hovedmenyen:  

Synsing     Særing      Lokalmiljøbygging     Touring     Mening