@rneblikk

Veiledningshåndbok i arbeidsmedisin

Veiledningshåndbok i arbeidsmedisin som jeg har vært med å skrive sammen med Tor Erik Danielsen og Knut Skyberg, ble publisert 04.06.2020. Den er skrevet til bruk i det gruppebaserte veiledningsprogrammet som er obligatorisk i spesialistutdanningen i arbeidsmedisin, se mer om hele spesialistutdanningen på egen side under hovedmenyen "Ramazzini".

Veiledningshåndbokas forside

Gruppebasert veiledning

Deltagelse i det to-årige gruppebaserte veiledningsprogrammet er obligatorisk både etter gammel og ny spesialistutdanning.

En veiledningshåndbok i arbeidsmedisin er nå publisert på Legeforeningens nettsider og kan fritt lastes ned som en pdf-fil. Denne utgaven fra juni 2020 erstatter den tidligere veiledningshåndboka fra 2003, da den både ivaretar temaene som har vært gjeldende etter den gamle spesialistutdanningen og det som er krav for LIS3 i arbeidsmedisin etter den nye utdanningen.

Innledningsvis er det en oversikt over den arbeidsmedisinske spesialiteten, veiledningspedagogikk og gjennomgang av de mange nye roller og definisjoner knyttet til spesialiseringen. Læringsmålene er listet opp, med framheving av de læringsmål som forutsetter gruppeveiledning som en læringsaktivitet. Praktisk organisering av gruppeveiledningen er omtalt, og bakerst er det en omfattende vedleggssamling med relevante lenker.

Den viktigste delen av håndboka er imidlertid omtalen av 16 møtetemaer med hvorfor temaet er relevant for arbeidsmedisineren og forslag til hvordan temaene kan belyses og diskuteres i veiledningsgruppa. Til møtetemaene er det henvisning til kilder og referanselitteratur, men veiledningshåndboka er langtfra en uttømmende lærebok.

Fra innholdsfortegnelsen - de 16 møtetemaene

Oppdatering 02.03.2022:

Overgangsregler fra gammel spesialitetsordning til den nye ble endret med virkning fra 01.01.2022. De som har påbegynt spesialiseringen før 2019, har fått utvidet tidsfrist for å søke om eventuell konvertering av opparbeidet kompetanse til den nye spesialitetsordningen til 31.12.2023. Hvis ikke de konverterer innen fristen, er siste dato for å sluttføre spesialisering i arbeidsmedisin etter gammel ordning nå fastsatt til 31.12.2028.

I mars 2022 er det igangsatt forberedelser til å revidere veiledningshåndboka, innspill tas i mot med takk til oerntf@online.no